правопис и пунктуация


                 Ако искате да научите новостите в изследването на езика и  методиката на неговото преподаване, то четете научните публикации на Московския държавен университет по международни отношения (МГИМО). С благодарност към организаторите на конференцията за изпращането на сборниците от Москва към София (Пловдив).

DSC04600

АНОТАЦИЯ

                              Димитрия Желязкова

ТЕСТОВЕ  ЗА ЗРЕЛОСТЕН  ИЗПИТ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

           КНИГА ЗА САМОПОДГОТОВКА

 

Книгата съдържа тренировъчни тестове,

предназначени за ученици, които ще полагат задължителна матура по български език и литература. Тестовите въпроси за изработени по проблеми,  заложени в Учебно-изпитната програма и съобразени с изискванията на МОН.

         Сборникът с тестове включва:

  • Учебно-изпитната програма за Държавния зрелостен изпит.
  • 10 тестови варианта, изработени по модела, предложен от МОН за ДЗИ.
  • Отговори към поставените задачи и примерен модел за създаване на интерпретативно съчинение и литературно есе.

 

Задачите са с различна степен на трудност и са съвместими с конкретната изпитна ситуация, така че образователното начало е заложено в тях, но в практическия опит ще се проявят и резултатите.

Изданието е изцяло насочено към ученика, който ще изработи отлична стратегия за решаване на този тестови модел, наложен от МОН.

 

 

УСПЕХ на ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ!!!

                                       Драги читатели,

                                      Тъй като форматът не ми позволява да поместя пълен списък от думи, то ще посоча само някои особености за “о” и “у”, които са проблемни (смятам, че с другите думи ще се справите!).

                                      1. Забележете, че в Правописния речник на изд. “Хейзъл” от 2002 г. е посочен само глаголът топуркам, а в Официалния правописен речник от 2012 г. са посочени и топуркам, и тупуркам. Производните глаголи се пишат с “о“: изтопурквам, затопурквам.

                                     2. Глаголът трополя много често се греши поради стеснения изговор на “о” в “у”. Производните от него също се пишат с “о”: изтрополявам – (да) изтрополя, строполявам – (да) строполя.

                                     3. Глаголът търколя може погрешно да бъде изписан с “у”. Производните глаголи също се изписват с “о“: изтърколя – изтърколвам, отърколя – отърколвам, претърколя – претърколвам (НО!!! приета е и дублетна форма: претъркурвам (се). Както и: претърколване и претъркулване.     

                                     Не смесвайте с глагола: търкулвам –  (да) търкулна!     

                                     4. Гласната “о” във френски заемки има завършек –оа, -оазия:  амплоа, аншоа, боа, писоар, мемоар, будоар, буржоа, куртоазия, репертоар, резервоар, тротоар и т.н.   Особено под влияние на руски език могат да се сгрешат: буржоазен, репертоарен, мемоарен.                   

                                    5. Глаголите мотолевя, смотолевя са заети от руски език. Не се побългаряват с “у”, но тъкмо там е проблемното им изписване! В Правописен речник от 2002г. мотолевя и мутолевя са приети за дублети. Това НЕ е така в речника от 2012 г. – приетата форма е само мотолевя!!!

                                   6. Група глаголи от руски произход вече са се утвърдили с наставка  -овам: щамповам, шифровам, бинтовам, поцинковам, короновам,…  Пишем: прошнуровам, центровам и т.н.

ВНИМАНИЕ: буксувам, именувам, фехтувам, щемпелувам, преименувам, титулувам, хонорувам, римувам, комплектувам  и т.н.

                             ЕДИНСТВЕНАТА двойнописна дума е: трамбовам и трамбувам; трамбоване и трамбуване.

                                    7. Заетите от руски език думи (производни от глаголи с наставка -овать) се пишат с “о”: наименование, преименование, преобразование, образование, спомоществовател, словообразователен и т.н.  Но има и побългарени форми, които се изговарят и пишат с “у”:  образувание (пароним), негодувание!

ДУБЛЕТИ: повествование и повествувание, пожертвование и пожертвувание, съществование и съществувание и техните производни. НО!!! самопожертвование, себепожертвование и техните производни.

                                    8. Гръцката дума синор се пише с “о“, както и производни думи от нея.

                                    9. В многосрични думи от чужд произход могат да се допуснат грешки: башибозук, джумбуш, лимонтузу, сомнамбул, мушморок, тулум и т.н.

                                   10. Френската заемка каросерия се пише с “о”.

                                   11. Други колебания: пърхот, термос, чироз.

                                   12. При турцизми: локум, лобут, топуз, долап, солук и др.

                                   13. Скулптура, но скулптор!

                                  14. Грешки при около 30 думи с наставка -отия: пустотия, гнусотия, щуротия; още: дреболия, емболия, драскотина, стърготина, гилотина и т.н.

Здравейте,

Бихте ли ми дали отговор на въпроса дали в писмо обръщението задължително се обгражда от двете страни със запетаи, както в примера:

Здравей, Ана,

………..

Благодаря Ви предварително.

                              (more…)

Това е заглавието на новата книжка, подготвена специално и обвързана с доклада ми, изнесен на Третия международен конгрес по българистика. Търсете я в книжарници “Хеликон” и интернет книжарница “Сторе” (store.bg)!DSC02408DSC02405DSC02455DSC02419

 

SCAN0179

 

SCAN0180

1. Когато простото изречение, въведено с въпросителна дума, е разположено между частите на друго просто изречение, със запетая се отделя краят му.

Любопитството кой дойде в коридора, не ми даваше покой.

2. Когато да-изречение е разположено между частите на друго просто изречение, краят на да-изречението се отделя със запетая.

Необходимостта да се предприемат спасителни действия, изисква още финансови ресурси.

3. Не се отделят със запетая неударен едносричен съюз и разположен непосредствено след него вметнат израз, който изисква отделяне със запетая и с който започва второто изречение.

От една страна, ние сме добри приятели, но от друга страна, се караме непрекъснато.

4. Не се отделят със запетая две прости изречения, ако второто изречение е въведено с въпросителна дума и пояснява смисъла на предходното изречение.

Не е ясно кой е идвал  тук. Помисли как ще живееш. Не зная дали идваш.

5.  ДОПУСКА СЕ да се пише двоеточие и когато изброяването не е въведено с обобщаваща дума или израз.

Аз изучавам следните езици: английски, немски, френски и италиански. (И: Аз изучавам: английски, немски, френски и италиански.)

 

 

                          Здравейте, г-н Максимов!

                         С удоволствие отговарям на Вашето запитване.

                         Говорим не за палет(к)а като картографско понятие, т.е. прозрачна пластинка с нанесена на нея квадратна мрежа например или друга мрежа, която се поставя на чертеж или карта за приблизително измерване (разяснявам на читателите, а благодаря, че Вие сте ми уточнили!); говорим за “ниска преносима платформа, изработена от дърво, пластмаса, метал, фибър или комбинация от тези материали, която се повдига и се използва за манипулиране на товари с ниско- и високоповдигащи електрокари и др.”.

                        Думата е от френски произход (фр. palette) и по произход е от женски род – палета, но е приета в нормативния речник на БАН и формата от мъжки род – палет. Множественото число е палети. Бройната форма е два, три, …, колко, няколко и т.н. палета.

                        От казаното е ясно, че нормативните възможности са следните: пишете или изговаряте както един палет, така и една палета; много палети; три палета.

                         Ако настъпи промяна в коментираните форми от февруари 2012 г., когато се очаква да излезе от печат нов  правописен речник на БАН към издателство “Просвета”, то следете сайта ми, аз веднага ще Ви информирам.

                        Разбирам, че дейността на фирмата е такава, че използвате палети в работата си и държите на имиджа  й по отношение на правилен изговор и правопис. БРАВО! Все по-рядко се срещат такива    работодатели, а насочеността на Вашата фирма  и към издателска дейност е още по-голямо основание за притеснение по отношение на възможни правописни грешки.

                         Успешен и достатъчно доходоносен бизнес! Ще очаквам въпросите Ви.