Archive for May, 2012

1. Когато простото изречение, въведено с въпросителна дума, е разположено между частите на друго просто изречение, със запетая се отделя краят му.

Любопитството кой дойде в коридора, не ми даваше покой.

2. Когато да-изречение е разположено между частите на друго просто изречение, краят на да-изречението се отделя със запетая.

Необходимостта да се предприемат спасителни действия, изисква още финансови ресурси.

3. Не се отделят със запетая неударен едносричен съюз и разположен непосредствено след него вметнат израз, който изисква отделяне със запетая и с който започва второто изречение.

От една страна, ние сме добри приятели, но от друга страна, се караме непрекъснато.

4. Не се отделят със запетая две прости изречения, ако второто изречение е въведено с въпросителна дума и пояснява смисъла на предходното изречение.

Не е ясно кой е идвал  тук. Помисли как ще живееш. Не зная дали идваш.

5.  ДОПУСКА СЕ да се пише двоеточие и когато изброяването не е въведено с обобщаваща дума или израз.

Аз изучавам следните езици: английски, немски, френски и италиански. (И: Аз изучавам: английски, немски, френски и италиански.)

 

 

С арменски студенти в български носии…