Archive for November, 2013

АНОТАЦИЯ

                              Димитрия Желязкова

ТЕСТОВЕ  ЗА ЗРЕЛОСТЕН  ИЗПИТ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

           КНИГА ЗА САМОПОДГОТОВКА

 

Книгата съдържа тренировъчни тестове,

предназначени за ученици, които ще полагат задължителна матура по български език и литература. Тестовите въпроси за изработени по проблеми,  заложени в Учебно-изпитната програма и съобразени с изискванията на МОН.

         Сборникът с тестове включва:

  • Учебно-изпитната програма за Държавния зрелостен изпит.
  • 10 тестови варианта, изработени по модела, предложен от МОН за ДЗИ.
  • Отговори към поставените задачи и примерен модел за създаване на интерпретативно съчинение и литературно есе.

 

Задачите са с различна степен на трудност и са съвместими с конкретната изпитна ситуация, така че образователното начало е заложено в тях, но в практическия опит ще се проявят и резултатите.

Изданието е изцяло насочено към ученика, който ще изработи отлична стратегия за решаване на този тестови модел, наложен от МОН.

 

 

УСПЕХ на ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ!!!

                                       Драги читатели,

                                      Тъй като форматът не ми позволява да поместя пълен списък от думи, то ще посоча само някои особености за “о” и “у”, които са проблемни (смятам, че с другите думи ще се справите!).

                                      1. Забележете, че в Правописния речник на изд. “Хейзъл” от 2002 г. е посочен само глаголът топуркам, а в Официалния правописен речник от 2012 г. са посочени и топуркам, и тупуркам. Производните глаголи се пишат с “о“: изтопурквам, затопурквам.

                                     2. Глаголът трополя много често се греши поради стеснения изговор на “о” в “у”. Производните от него също се пишат с “о”: изтрополявам – (да) изтрополя, строполявам – (да) строполя.

                                     3. Глаголът търколя може погрешно да бъде изписан с “у”. Производните глаголи също се изписват с “о“: изтърколя – изтърколвам, отърколя – отърколвам, претърколя – претърколвам (НО!!! приета е и дублетна форма: претъркурвам (се). Както и: претърколване и претъркулване.     

                                     Не смесвайте с глагола: търкулвам –  (да) търкулна!     

                                     4. Гласната “о” във френски заемки има завършек –оа, -оазия:  амплоа, аншоа, боа, писоар, мемоар, будоар, буржоа, куртоазия, репертоар, резервоар, тротоар и т.н.   Особено под влияние на руски език могат да се сгрешат: буржоазен, репертоарен, мемоарен.                   

                                    5. Глаголите мотолевя, смотолевя са заети от руски език. Не се побългаряват с “у”, но тъкмо там е проблемното им изписване! В Правописен речник от 2002г. мотолевя и мутолевя са приети за дублети. Това НЕ е така в речника от 2012 г. – приетата форма е само мотолевя!!!

                                   6. Група глаголи от руски произход вече са се утвърдили с наставка  -овам: щамповам, шифровам, бинтовам, поцинковам, короновам,…  Пишем: прошнуровам, центровам и т.н.

ВНИМАНИЕ: буксувам, именувам, фехтувам, щемпелувам, преименувам, титулувам, хонорувам, римувам, комплектувам  и т.н.

                             ЕДИНСТВЕНАТА двойнописна дума е: трамбовам и трамбувам; трамбоване и трамбуване.

                                    7. Заетите от руски език думи (производни от глаголи с наставка -овать) се пишат с “о”: наименование, преименование, преобразование, образование, спомоществовател, словообразователен и т.н.  Но има и побългарени форми, които се изговарят и пишат с “у”:  образувание (пароним), негодувание!

ДУБЛЕТИ: повествование и повествувание, пожертвование и пожертвувание, съществование и съществувание и техните производни. НО!!! самопожертвование, себепожертвование и техните производни.

                                    8. Гръцката дума синор се пише с “о“, както и производни думи от нея.

                                    9. В многосрични думи от чужд произход могат да се допуснат грешки: башибозук, джумбуш, лимонтузу, сомнамбул, мушморок, тулум и т.н.

                                   10. Френската заемка каросерия се пише с “о”.

                                   11. Други колебания: пърхот, термос, чироз.

                                   12. При турцизми: локум, лобут, топуз, долап, солук и др.

                                   13. Скулптура, но скулптор!

                                  14. Грешки при около 30 думи с наставка -отия: пустотия, гнусотия, щуротия; още: дреболия, емболия, драскотина, стърготина, гилотина и т.н.