Драги читатели,

                                      Тъй като форматът не ми позволява да поместя пълен списък от думи, то ще посоча само някои особености за “о” и “у”, които са проблемни (смятам, че с другите думи ще се справите!).

                                      1. Забележете, че в Правописния речник на изд. “Хейзъл” от 2002 г. е посочен само глаголът топуркам, а в Официалния правописен речник от 2012 г. са посочени и топуркам, и тупуркам. Производните глаголи се пишат с “о“: изтопурквам, затопурквам.

                                     2. Глаголът трополя много често се греши поради стеснения изговор на “о” в “у”. Производните от него също се пишат с “о”: изтрополявам – (да) изтрополя, строполявам – (да) строполя.

                                     3. Глаголът търколя може погрешно да бъде изписан с “у”. Производните глаголи също се изписват с “о“: изтърколя – изтърколвам, отърколя – отърколвам, претърколя – претърколвам (НО!!! приета е и дублетна форма: претъркурвам (се). Както и: претърколване и претъркулване.     

                                     Не смесвайте с глагола: търкулвам –  (да) търкулна!     

                                     4. Гласната “о” във френски заемки има завършек –оа, -оазия:  амплоа, аншоа, боа, писоар, мемоар, будоар, буржоа, куртоазия, репертоар, резервоар, тротоар и т.н.   Особено под влияние на руски език могат да се сгрешат: буржоазен, репертоарен, мемоарен.                   

                                    5. Глаголите мотолевя, смотолевя са заети от руски език. Не се побългаряват с “у”, но тъкмо там е проблемното им изписване! В Правописен речник от 2002г. мотолевя и мутолевя са приети за дублети. Това НЕ е така в речника от 2012 г. – приетата форма е само мотолевя!!!

                                   6. Група глаголи от руски произход вече са се утвърдили с наставка  -овам: щамповам, шифровам, бинтовам, поцинковам, короновам,…  Пишем: прошнуровам, центровам и т.н.

ВНИМАНИЕ: буксувам, именувам, фехтувам, щемпелувам, преименувам, титулувам, хонорувам, римувам, комплектувам  и т.н.

                             ЕДИНСТВЕНАТА двойнописна дума е: трамбовам и трамбувам; трамбоване и трамбуване.

                                    7. Заетите от руски език думи (производни от глаголи с наставка -овать) се пишат с “о”: наименование, преименование, преобразование, образование, спомоществовател, словообразователен и т.н.  Но има и побългарени форми, които се изговарят и пишат с “у”:  образувание (пароним), негодувание!

ДУБЛЕТИ: повествование и повествувание, пожертвование и пожертвувание, съществование и съществувание и техните производни. НО!!! самопожертвование, себепожертвование и техните производни.

                                    8. Гръцката дума синор се пише с “о“, както и производни думи от нея.

                                    9. В многосрични думи от чужд произход могат да се допуснат грешки: башибозук, джумбуш, лимонтузу, сомнамбул, мушморок, тулум и т.н.

                                   10. Френската заемка каросерия се пише с “о”.

                                   11. Други колебания: пърхот, термос, чироз.

                                   12. При турцизми: локум, лобут, топуз, долап, солук и др.

                                   13. Скулптура, но скулптор!

                                  14. Грешки при около 30 думи с наставка -отия: пустотия, гнусотия, щуротия; още: дреболия, емболия, драскотина, стърготина, гилотина и т.н.